ΑΑΔΕ: Συνοπτικός Χρηστικός Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων Αγροτών

Έχετε αγροτικό εισόδημα; Δείτε ποιες είναι οι βασικές φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Θα βρείτε ολοκληρωμένο τον χρηστικό οδηγό πατώντας εδώ.

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

Α) Είστε αγρότης;

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν όσοι αποκτούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Δεδομένου ότι ως αγρότες ασκείτε οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να προβαίνετε σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχή υπηρεσιών υπάγεστε σε ΦΠΑ. Το καθεστώς ΦΠΑ που ανήκετεκαθορίζει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

 

Αγρότης ειδικού καθεστώτος (1)

Πότε μπορείτε να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώς

Στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. μπορείτε να ενταχθείτε:

– Εάν λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

και

– Εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώς.

Διευκρινίζεται ότι εάν έχετε λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ, έστω και αν δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία πώληση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, οφείλετε να εγγραφείτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. και να υποβάλλετε το έντυπο Μ0. Η υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου σας εγγράφει στο Μητρώο TAXIS αγροτών.

Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς απαιτείται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30/1 εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Συγκεκριμένα, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης επιστροφής η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς με δηλούμενη ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το φορολογικό αυτό έτος.

Μάθετε ότι:

 • Η ένταξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε λιανικής πώλησης. Εάν π.χ. κάποιος πουλήσει λάδι στις 25/04/2019, θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς πριν την ημερομηνία πώλησης, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης.
 • Δεν θα πρέπει να έχετε λάβει την κατ΄ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητάτε την απένταξη.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο κατά την απένταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών, δεδομένου ότι οι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών με την υποβολή του εντύπου Μ0 και δεν υποχρεούνται στην υποβολή έναρξης εργασιών. Κατ΄ επέκταση, δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορείτε να απενταχθείτε οποτεδήποτε.

Βιβλία και στοιχεία για τον αγρότη ειδικού καθεστώτος

Ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεν έχετε υποχρέωση:

 • να τηρείτε βιβλία και για τις πωλήσεις των προϊόντων σας
 • να εκδίδετε τιμολόγια, καθώς αυτά τα εκδίδουν οι αγοραστές
 • να εκδίδετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας (διακίνηση, παράδοση, αποστολή).

Μάθετε ότι:

 • Όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επαγγελματίες αγρότες τότε οι επαγγελματίες που αγοράζουν τα προϊόντα σας οφείλουν να εκδώσουν τιμολόγιο αγοράς.
 • Όταν πραγματοποιείτε λιανικές πωλήσεις προϊόντων σας, δεν υποχρεούστε στην έκδοση απόδειξης λιανικής, ωστόσο αυτές οι συναλλαγές αποδεικνύονται με την έκδοση ειδικού στοιχείου.
 • Όταν πωλείτε προϊόντα παραγωγής σας και παρέχετε αγροτική υπηρεσία προς άλλους αγρότες ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες) θα πρέπει να εκδώσετε το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή/και παροχής αγροτικών υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό στοιχείο…

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (1)

Οφείλετε κάθε έτος να δηλώνετε τα αγροτικά σας εισοδήματα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Θα πρέπει δηλαδή να απεικονίσετε τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα στην «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3).

Τα ποσά αυτά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1: «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Οι αγρότες, που έχουν ταυτοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έχουν προσυμπληρωμένους τους κωδικούς 037 – 038 του εντύπου Ε1.

Μάθετε ότι:

Όλοι οι αγρότες από 01/01/2014 και μετά, προσδιορίζουν τα έσοδά τους με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα), βάσει των αποδείξεων, τιμολογίων κ.α. φορολογικών στοιχείων που έχουν. Δεν ισχύει πλέον ο αντικειμενικός προσδιορισμός των εσόδων των αγροτών.

ΝΕΟ:

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ελέγχετε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγετε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ» και με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται αυτόματα τα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε3. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε.

Δηλώσεις Φ.Π.Α. και επιστροφή ΦΠΑ (1)

Ως αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • δεν είστε υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας.
 • δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης. Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχετε πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, σε Δημόσιο, Δήμους κ.α. Ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Να θυμάστε ότι:

Η αίτηση επιστροφής του Φ.Π.Α. υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, στερεί από τον αγρότη ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ:

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αγροτών ειδικού καθεστώτος (σελ. 18-21) εδώ

Τέλος επιτηδεύματος (1)

Στους αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος γιατί δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών (1)

Όταν είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, μια ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, δηλαδή ένα αρχείο για όλο το χρόνο, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις, ανεξάρτητα της απαλλαγής ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων.

Δεν χρειάζεται να υποβάλλετε συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.

Μάθετε ότι:

 • Η προθεσμία υποβολής εαίναι μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στις συναλλαγές (έξοδα) που έχετε πραγματοποιήσει μέσα στο προηγούμενο έτος.
 • Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας η ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση, επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Εάν είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος και δραστηριοποιείστε στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, δεν υποχρεούστε να προσκομίσετε βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, ούτε βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

Αγρότης κανονικού καθεστώτος (2)

Έναρξη εργασιών (2)

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να υποβάλλετε Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) με την οποία θα κάνετε έναρξη εργασιών και θα δηλώσετε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Βιβλία και στοιχεία για τον αγρότη κανονικού καθεστώτος

Δίνεται η δυνατότητα, από 01/01/2015 και μετά, μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων εάν ανήκετε στους αγρότες – φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον:

Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000 €) ευρώ.
Τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις σας και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και
Δεν ασκείτε άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Η δυνατότητα μη ενημέρωσης βιβλίων δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων π.χ. τιμολόγια για πωλήσεις σε επαγγελματίες και αποδείξεις λιανικής για πωλήσεις σε ιδιώτες.
Υποχρεούστε να διαφυλάσσετε τα φορολογικά στοιχεία που έχετε εκδώσει και έχετε λάβει στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός σας.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (2)

Όλα τα αγροτικά σας εισοδήματα υποχρεούστε να τα δηλώσετε κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Πρώτα συμπληρώνετε το έντυπο E3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο οποίο δηλαδή απεικονίζετε τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα.

Τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1: «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Οι κατά επάγγελμα αγρότες, που έχουν ταυτοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έχουν προσυμπληρωμένους τους κωδικούς 037 – 038 του εντύπου Ε1.

Μάθετε ότι:

 • Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το πρόγραμμα της εκκαθάρισης ελέγχεται, αν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου το εισόδημα της κατηγορίας αυτής να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
 • Όλοι οι αγρότες που αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων, προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.

Νέο:

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ελέγχετε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγετε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ» και με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται αυτόματα τα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε3. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε.

Δηλώσεις Φ.Π.Α. και επιστροφή ΦΠΑ (2)

Ως αγρότης κανονικού καθεστώτος υποχρεούστε να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες, αναγράφοντας σε αυτές το σύνολο των πράξεων που πραγματοποιήσατε. Ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. γίνεται βάσει των πωλήσεων και των αγορών (δηλαδή Φ.Π.Α εκροών μείον Φ.Π.Α εισροών).

Διευκρινίζεται ότι:

Δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. με τον κατ΄ αποκοπή συντελεστή 6%, εάν εντάσσεστε στο κανονικό καθεστώς.

Τέλος επιτηδεύματος (2)

Εφόσον έχετε κάνει έναρξη ως αγρότης κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, θεωρείστε επιτηδευματίας και οφείλετε να πληρώνετε κάθε έτος το τέλος επιτηδεύματος.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

 • Εάν είστε αγρότης του ειδικού καθεστώτος και υποχρεωτικά πρέπει να ενταχθείτε στο κανονικό καθεστώς για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα 5 έτη εξαιρείστε από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.
 • Εάν είστε αγρότης που έχετε συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας σας, εξαιρείστε από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών (2)

Θα πρέπει να υποβάλλετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για τα έσοδα και τα έξοδά σας του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

 • Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.
 • Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές από πωλήσεις και άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, τότε συμπεριλαμβάνονται και αυτές μαζί με τις πωλήσεις από αγροτική δραστηριότητα σε ένα αρχείο.
 • Σε περίπτωση που οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Νέος Αγρότης (3)

Εάν είστε νέος αγρότης, δηλαδή ξεκινάτε για πρώτη φορά την άσκηση αγροτικής εκμετάλλευσης, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο καθεστώς ΦΠΑ επιθυμείτε να ενταχθείτε. Το καθεστώς ΦΠΑ που θα επιλέξετε θα καθορίσει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το κανονικό ή το ειδικό καθεστώς έχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω, ενώ το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί.

Η βασική σας υποχρέωση αρχικά είναι:

Έναρξη εργασιών

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να υποβάλλετε Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2), με την οποία θα κάνετε έναρξη εργασιών ή μεταβολή στην οποία θα δηλώσετε το καθεστώς ΦΠΑ που επιθυμείτε να ενταχθείτε.

Εάν επιλέξετε να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώς θα πρέπει να υποβάλλετε το έντυπο (Μ0), ενώ εάν επιλέξετε να ενταχθείτε στο κανονικό καθεστώς ή στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να υποβάλλετε το έντυπο (Μ2).

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Ως νέος αγρότης εξαιρείστε από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος εφόσον:

 • Παραμένετε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
 • Έχετε ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για τα πρώτα πέντε χρόνια από την ένταξή σας σε αυτό
 • Ασκείτε δραστηριότητα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους (εκτός τουριστικών τόπων).

Μάθετε ότι:

Εάν έχετε κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς σας και εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδά σας από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, τότε έχετε μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Β) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Το Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων είναι προαιρετικό καθεστώς και μπορείτε να ενταχθείτε, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρείτε, εάν:

 • κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας ή
 • για πρώτη φορά πραγματοποιήσατε έναρξη εργασιών από 01/01/2019. Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική την μετάταξή σας στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., η οποία συντελείται από την στιγμή της πραγματοποίησης της πράξης, με την οποία έγινε η υπέρβαση του ορίου.

Μάθετε ότι:

Στο καθεστώς αυτό δεν μπορούν να υπαχθούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Δείτε αναλυτικά:

τι περιλαμβάνεται στο όριο του προσδιορισμού των 10.000 ευρώ για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εδώ

Έναρξη εργασιών (4)

Για την ένταξη στο ειδικό αυτό καθεστώς θα πρέπει να υποβάλλετε Δήλωση έναρξης μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. που ανήκετε, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους δηλαδή μέχρι 30/01, με ημερομηνία μεταβολής την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή την 01/01.

Η δήλωση έναρξης πρέπει να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι 30/01. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμα και εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων, θα ενταχθείτε υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Βιβλία και στοιχεία (4)

Ως αγρότης που εντάσσεστε στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ενημέρωσης των βιβλίων σας και στα στοιχεία που εκδίδετε, εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση, θα πρέπει να αναγράφετε την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων αρ.39 ν.2859/2000».

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (4)

Όλα τα αγροτικά σας εισοδήματα υποχρεούστε να τα δηλώσετε κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Πρώτα συμπληρώνετε το έντυπο E3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» στο οποίο απεικονίζετε τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα. Τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1: «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Δηλώσεις Φ.Π.Α. (4)

Οι αγρότες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου αυτού, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.

Παράδειγμα:

Δικηγόρος ή λογιστής είναι στο απαλλασσόμενο καθεστώς Φ.Π.Α. μικρών επιχειρήσεων λόγω μικρού τζίρου π.χ. 4.000€ (Αν ο τζίρος τους ήταν παραπάνω από 10.000€ δεν θα απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ και θα εντάσσονταν στο κανονικό καθεστώς). Αν συγχρόνως έχει και αγροτική δραστηριότητα, υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο απαλλασσόμενο καθεστώς και για την αγροτική δραστηριότητα όταν το σύνολο των εσόδων (χωρίς το Φ.Π.Α.) από την επαγγελματική δραστηριότητα και τα αγροτικά είναι μέχρι 10.000€ ετησίως.

Τέλος επιτηδεύματος (4)

Όταν ανήκετε στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, εφόσον έχετε κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., θεωρείστε επιτηδευματίας και υποχρεούστε στην καταβολή τέλους επιτηδεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών (4)

Όταν είστε αγρότης του κανονικού καθεστώτος ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να υποβάλλετε με ηλεκτρονικό τρόπο, καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών με τα έξοδα και έσοδα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

 • Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.
 • Σε περίπτωση που οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Γ) Μετατάξεις αγροτών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να πληροφορηθείτε εύκολα και γρήγορα τι ισχύει για την υποχρεωτική και προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς.

Προαιρετική

Η υποχρεωτική μετάταξη πραγματοποιείται με δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερώναπό την έναρξη του φορολογικού έτους και ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους. Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών επισύρει πρόστιμο.

Οι αγρότες υποχρεούνται να μετακινηθούν από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς:

α) εάν πραγματοποίησαν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας ανώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15.000 €) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είτε

β) εάν έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας ανώτερης των πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000 €).

Επίσης, εάν:

ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία η οποία μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

• ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία),

παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε..

Υπάρχει δυνατότητα για μετάταξη του αγρότη στο κανονικό καθεστώς με την έναρξη του επόμενου φορολογικού έτους, εφόσον βέβαια πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την ένταξη στο καθεστώς αυτό.

Υποχρεωτική

Η προαιρετική μετάταξη πραγματοποιείται:

από την έναρξη του φορολογικού έτους, με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών

ή

κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, με την υποβολή δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης.

Υποχρέωση παραμονής σε αυτό το καθεστώς για μια τριετία.

Εάν η δήλωση μεταβολών υποβληθεί στις αρχές του φορολογικού έτους η τριετία υπολογίζεται από τότε, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση από τις αρχές του επόμενου φορολογικού έτους.

Υπάρχει δυνατότητα για μετάταξη του αγρότη στο ειδικό καθεστώς μετά από υποβολή δήλωσης μεταβολών, που μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά από την πάροδο της τριετίας και μόνο εφόσον καλύπτει τα κριτήρια του ειδικού καθεστώτος.

Προαιρετική

Δεν υπάρχει υποχρέωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Υποχρεωτική

Εφόσον ο αγρότης πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς υποβάλει, μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους, δήλωση μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι 30/1.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…

Αρ. 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Αρ. 41 και 42 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Άρθρο 21 Ν.4172/2013

Εγκύκλιος Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014

Ε.2012/2019

Α.1041/2019

ΠΟΛ. 1235/2018

ΠΟΛ.1205/2018

ΠΟΛ.1010/2018

ΠΟΛ.1073/2017

ΠΟΛ. 1201/2016

ΠΟΛ. 1191/2016

ΠΟΛ.1021/2016

ΠΟΛ.1116/2015

ΠΟΛ.1041/2015

ΠΟΛ.1007/2015

ΠΟΛ.1214/2014

ΠΟΛ.1022/2014

ΠΟΛ.1066/2013

ΠΟΛ.1167/2011

Σχολιάστε

*

captcha *