Αγροτικές Επιδοτήσεις & Φορολογία

 

 

ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΓΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣ. ΦΩΤΕΙΝΗ

Οικονομολόγος Λογίστρια Α’ Τάξης – Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

 

 

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ελέγχουμε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγουμε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ»

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε.

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2020 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημείωση!
Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

 

 

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής
στην 1η σελίδα του εντύπου Ε3
4 Βασικές Κατηγορίες!!!!

 

 

 

(Επιδοτήσεις) Αποζημιώσεις/ Ενισχύσεις Covid-19

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Ε 2012/2021 & Ν 4764/2020, Αρθ 146

 

 

     
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ε3 ΚΩΔΙΚΟΣ Ε1
Βασική Ενίσχυση 071 Πίνακας Γ1 (μέσω κερδών/ζημιών)
Πράσινη Ενίσχυση 072 659-660
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 073 659-660
Επενδυτικές Ενισχύσεις 074,076,079
Λοιπές ενισχύσεις 075,077,080 659-660
Πρόωρη Συνταξιοδότηση 078 659-660
Αγροτικές Αποζημιώσεις 070
Αποζημιώσεις/ Ενισχύσεις COVID-19 081 657-658

 

Πράσινη Ενίσχυση & Συνδεδεμένες Ενισχύσεις :
– Ποσό πάνω 12000 ευρώ (αθροιστικά) μεταφορα 362-322
– Ποσό έως 12000 ευρω μεταφορα στον κωδικο 659-660

 

 

 

Σημείωση!
Βασική Ενίσχυση : φορολογείται από το πρώτο ευρώ
Πράσινες & Συνδεδεμένες : φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροισμένες, υπερβαίνουν τις 12.000ευρώ

 

 

Η Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του πίνακα Γ2

Παράδειγμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

*