Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4441/2016 (Α΄227) και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΥΜΣ), αναφορικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, με το Αριθ. Πρωτ. : 87524 – 03/09/2019 έγγραφο δίνονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 63577/2018 (Β’ 2380) η Υπηρεσία μιας Στάσης, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος σύστασης από τον ενδιαφερόμενο, «ελέγχει την αίτηση καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς και την εταιρική σύμβαση /καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, αιτήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται από τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των παραρτημάτων της, δεν επιτρέπεται η, καθ’ υπέρβαση των διατάξεων αυτών, απαίτηση της ΥΜΣ για συμπλήρωση ή προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή αιτήσεων από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι έλεγχοι νομιμότητας και πληρότητας που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ΥΜΣ, είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιορίζονται στους εξής:

Α. Έλεγχος ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων ιδρυτών ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου.

Β. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών.

Γ. Έλεγχος της εταιρικής σύμβασης.

Σχολιάστε

*

captcha *