ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Στη «μέγγενη» οι οφειλέτες του Δημοσίου – Πότε γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Στη «μέγγενη» οι οφειλέτες του Δημοσίου – Πότε γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη

Στη «μέγγενη» οι οφειλέτες του Δημοσίου - Πότε γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη

 

Διευκρινίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και πότε πρέπει να πληρωθούν ώστε να μη χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, δίνει η γενική γραμματεία εσόδων.

Οπως αναφέρεται σχετικά, οι οφειλές μέχρι τα τέλη Ιονίου καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός 30 ημερών ενώ όσες οφειλές είναι από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι τέλος του έτους θα είναι ληξιπρόθεσμες αν δεν πληρωθούν εντός 15 ημερών.

Η εφορία, ουσιαστικά, σφίγγει τη θηλιά στους οφειλέτες του Δημοσίου θέλοντας να περιορίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αυξάνονται με ρυθμούς πάνω από 1 δισ. ευρώ το χρόνο κι έχουν ξεπεράσει τα 83 δισ. ευρώ. Αυστηροποιούνται έτσι τα κριτήρια για τους οφειλέτες οι οποίοι θα πετάγονται έξω από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις σε περίπτωση που καθυστερούν τις πληρωμές τους.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει:

Άρθρο Μόνο

  1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως: ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
  2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.
  3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν: α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.
  4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.
  5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.
  6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1−17 Ν. 4321/2015 και στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύουν, και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις ΠΟΛ.1080/7.4.2015 και ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

Σχολιάστε

*