Εγχειρίδιο: Σύμβαση της επισημείωσης της σφραγίδας της Χάγης (Apostille)

Εγχειρίδιο: Σύμβαση της επισημείωσης της σφραγίδας της Χάγης (Apostille)

Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύµφωνα µε την Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δηµόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειµένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύµβαση).

Η χώρα µας κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984.

Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του δείγµατος υπογραφής του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π? 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001.

Ως δηµόσια έγγραφα κατά τη Σύµβαση θεωρούνται :

– Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού  οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται  από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή.

– Τα διοικητικά έγγραφα.

– Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.

– Οι επίσηµες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-  θεωρήσεις- επικυρώσεις).

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠΕΞ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κοινοποίησε Εγχειρίδιο για τη χορήγηση και τη χρήση της Σφραγίδας της Χάγης. Δείτε το Εγχειρίδιο εδώ.

Σχολιάστε

*