Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2020

Με την απόφαση Α.1128/2021 δόθηκε στη δημοσιότητα ο τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Από τις διαφορές που εντοπίσαμε σε σχέση με το έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019:

1η σελίδα

 

· Στοντρίτο υποπίνακα των Στοιχείων υποχρέου (αρχικός πίνακας), προστέθηκε κωδικός με αρίθμηση 686 με σχετική ερώτηση αν ο υπόχρεος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 71Ζ παρ. 2 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Δ.:

Ο συγκεκριμένος κωδικός αναφέρεται σε Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

· Στο πίνακα εκκαθάρισης φόρου, τελών κλπ., προστίθενται κωδικοί (089) που αφορά τον φόρο που αναλογεί στη παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και (092) που αφορά το φόρο που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. της παρ΄2 του άρθρου 71Ζ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.:

· Στον πίνακα εκκαθάρισης φόρου, τελών κλπ. και πάλι, προστέθηκε κωδικός με αρίθμηση 582, ο οποίος αφοράτην απαλλαγή καταβολής φόρου του Ν. 4608/2019 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων) (άρθρο 12 σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα).

· Στον ίδιο πίνακα, προστέθηκε κωδικός 619, που αφορά «Φόρο Αλλοδαπής σύμφωνα με υφιστάμενη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

2η σελίδα

 

– Προστέθηκε ο κωδικός 480

 

– Προστέθηκαν οι κωδικοί 481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492 και 493