Έντυπα εισοδήματος σε μορφή PDF

Eντυπα Εισοδήματος

Τιτλος Περιγραφή Έτος Αρχεία
E1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015 2016
Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων Από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορ.έτος 2015 2016
Ν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων 2016
Ε2 Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορ.Έτους 2015 2016
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 2014
Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2014 2014
Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2015 2015
Ε2 Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων Οικον. Έτους 2015 2015
Ε3 Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικονομικού Έτους 2015 2015
Δήλωση Εκχώρησης μη Εισπραχθέντων μισθωμάτων Δήλωση Εκχώρησης μη Εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας 2015
Α21 Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος τέκνων 2013
Ε7 Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. & Εισφοράς Αλληλεγγύης άρθρο 29 ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν 2013
Ν ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2015
E3 Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικονομικού Έτους 2014 2014
Ε5 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. έτους 2014 (Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών) 2014
Φ01.010 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 2014
Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2014 2014
Ε2 Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων Οικον. Έτους 2014 2014
Φ01.012 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2014 (για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 2014
Φ01.013 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ 2014
E12 Οριστική δήλωση ποσών φόρου από τις έκτακτες αμοιβές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2013
Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων 2013
Δ.Π.Κ. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2014
Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων 2013
Έντυπο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013
Φ01.020 Δήλωση Φόρου Υπεραξίας (Ν.2065/1992) 2013
Φ01.021 Αναλυτική Κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή 2013
Φ01.022 Αναλυτική Κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή 2013
E16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων 2013
Έντυπο Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους 2012
Φ01.014 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ 2011
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εκκαθαριστικό Σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδευματιών Ν.3986/2011 2011
Ε20 Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ημερολογιακό έτος 2010 2011
Ε21 Οριστική δήλωση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις ημερολογιακό έτος 2010 2011
Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων 2011
Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ) 2011
Εντυπo E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 22381994) 2011
Εντυπo Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 22381994 2011
Εντυπο Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2011
Εντυπο Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 2011
Εντυπo E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 22381994) 2011
Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους) 2011

Σχολιάστε

*