Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Η εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθμ. 43614/996/21.8.2018 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ)». Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα ακόλουθα: Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας 1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη. 2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει, διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη. 3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 Α’ 90), όπως ισχύει. 5. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης. 6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. 7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων. 8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους. 9. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο. 10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ. 1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης, θα δύναται, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Δείτε την ανωτέρω απόφαση στην Online Τράπεζα.

Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. οικ. 39391/838 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία». Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, κάθε εργοδότης, που απασχολεί: α) αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν.4251/2014 (Α' 80), που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85) β) μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται, σύμφωνα με το ν. 4251/2014 (Α' 80), με σκοπό την απασχόλησή τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α'85), υποχρεούται να τηρεί «Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο). Το Βιβλίο αποτελείται από τα εξής μέρη: Α. Από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του είδους της Εργασίας (αγροτικές εργασίες, αλιευτικές εργασίες) και του υπόχρεου, που θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το πρώτο από τα αντίτυπα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Το δε δεύτερο παραμένει στο στέλεχος. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» του εργοδότη με αριθμ ... ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αγροτικές εργασίες) / του αριθμ .... ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ) στον Δήμο/ Δημοτική ενότητα/... οδός ... αριθμ ... για αγροτικές εργασίες/αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας ... ΑΜΚΑ. Στοιχεία Εργοδότη: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα, Τόπος γέννησης, Χρόνος γέννησης, Δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ./εκδούσα αρχή..., ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου επιπλέον: Επωνυμία..., Οικονομική Δραστηριότητα... Νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης.... Υπογραφή. Β. Από τριάντα ένα (31)τουλάχιστον φύλλα τριπλά, που φέρουν τις ενδείξεις: Το πρώτο «Υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ», το δεύτερο «Φύλλο Ελέγχου», το δε τρίτο «Παραμένει στο Στέλεχος» και αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: Οριζόντια: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου προσωπικού στον εργοδότη με αριθμ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (για αγροτικές εργασίες) /στο αριθμ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (για αλιεία), στο Δήμο/Δημοτική ενότητα/..., για αγροτικές εργασίες/ αλιευτικές εργασίες, ειδικότητας..., Αριθμ. Πρωτ. θεώρησης:.... Κάθετα: Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο απασχολούμενου, όνομα πατέρα, Α.Μ.Κ.Α. και ΑΦΜ εργαζομένου - ειδικότητα, αριθμός άδειας εργασίας (για υπηκόους τρίτων χωρών και μετακλητούς), μικτό ημερομίσθιο, υπογραφή εργαζομένου, υπογραφή εργοδότη. 2. Ο εργοδότης με τη χρησιμοποίηση χημικού χάρτου (καρμπόν), συμπληρώνει στα τρία φύλλα όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα, πριν από την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις τους από τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη. Για κάθε υπόχρεο εργοδότη και σε κάθε τόπο παροχής αγροτικών εργασιών, τηρείται και από ένα Βιβλίο. Στις περιπτώσεις αλιευτικών εργασιών, το Βιβλίο τηρείται ανά εργοδότη και ανά αλιευτικό σκάφος. Το Βιβλίο, συμπληρωμένο ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση, όταν αυτό ζητείται, των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος, των Αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας. Το πρώτο από τα αντίτυπα, υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, το δεύτερο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε τρίτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για πέντε (5) έτη από το πέρας της εργασίας. Η υποβολή των σχετικών αντιτύπων στις οικείες υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον εργοδότη κατά το πέρας των σχετικών εργασιών, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που αφορά στο μήνα που πραγματοποιήθηκε η απασχόληση. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης απασχολεί διαφορετικό προσωπικό, σε περισσότερους του ενός τόπους παροχής αγροτικών εργασιών, υποχρεούται στην τήρηση του Βιβλίου για κάθε τόπο ξεχωριστά. Σε κάθε Βιβλίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος παροχής εργασίας, με στοιχεία ταυτοποίησης του αγροτεμαχίου όπου παρέχεται η εργασία (όπως Αριθμός Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ), αριθμός συμβολαίου υπενοικίασης του κλήρου κ.α.). Σε περίπτωση που ο υπόχρεος εργοδότης απασχολεί το ίδιο προσωπικό σε περισσότερους του ενός τόπους εργασίας/ αλιευτικά σκάφη την ίδια ημέρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα πλήρη στοιχεία στο Βιβλίο του πρώτου τόπου εργασίας/ αλιευτικού σκάφους, στα Βιβλία δε των επόμενων εργασιών αναφέρονται τα ονομ/πώνυμα των απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και στις εργασίες του με Αριθμ. Πρωτ. Θεώρησης Βιβλίου.../ υπηρεσία ΕΦΚΑ. 4. Η εφαρμογή της παρούσης σε ό,τι αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την προμήθεια, θεώρηση, τήρηση και επίδειξη του «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία», ανατίθεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιμενικού Σώματος, των οικείων Αστυνομικών Αρχών, κατά λόγο αρμοδιότητας. Κάθε παράβαση που διαπιστώνεται από μια από τις παραπάνω υπηρεσίες κοινοποιείται άμεσα στα συναρμόδια ελεγκτικά όργανα. 5. Από την ισχύ της παρούσας για τις αγροτικές εργασίες και αλιεία, δεν απαιτείται υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού για τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Δείτε αναλυτικά την ανωτέρω απόφαση εδώ.

Τα 5 απαραίτητα βήματα για τη σωστή επιλογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας κατά την πρόσληψη

Πως ξέρουμε όταν προσλαμβάνουμε έναν εργαζόμενο, ποια Συλλογική Σύμβαση υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε; Η λάθος επιλογή ΣΣΕ μπορεί να σημαίνει λάθος υπολογισμός νόμιμου μισθού! Ακολουθώντας 5 απλά βήματα μπορούμε με ασφάλεια να επιλέξουμε τη σωστή ΣΣΕ που θα πρέπει να διέπει την ατομική σύμβαση του νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου. Ο θεμελιώδης νόμος περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο Ν.1876/1990 στο άρθρο 10 μέσα από την πρόβλεψη του για την περίπτωση συρροής συλλογικών συμβάσεων μας δίνει έναν «οδηγό εύρεσης» της ΣΣΕ που δεσμεύει τον εργοδότη. Για να εντοπίσουμε, λοιπόν, ποια συλλογική μας δεσμεύει: ΒΗΜΑ 1: Εξετάζουμε αν υπάρχει κάποια επιχειρησιακή Σύμβαση σε ισχύ. Αν όχι, ΒΗΜΑ 2: Αναζητάμε κάποια κλαδική σύμβαση, ανάλογα με την δραστηριότητα / κλάδο της επιχείρησης που προσλαμβάνει (π.χ. εμπορική επιχείρηση, καπνοβιομηχανία, μετάλλου κ.λπ.). Στη περίπτωση που υπάρχει κλαδική και είναι σε ισχύ* θα πρέπει να δούμε αν ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος (αμφιμερής δέσμευση) ανήκουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν υπογράψει την εν λόγω κλαδική ΣΣΕ. Μόνο στην περίπτωση που ισχύει η αμφιμερής δέσμευση υπάρχει υποχρέωση ακολούθησης της συγκεκριμένης ΣΣΕ. Αν όχι, ΒΗΜΑ 3: Αναζητάμε πιθανή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψιν την ειδικότητα και το επάγγελμα του εργαζόμενου (π.χ. λογιστής, πωλητής, ηλεκτρολόγος κ.λπ.). Στη περίπτωση που υπάρχει ομοιοεπαγγελματική και είναι σε ισχύ* θα πρέπει να δούμε αν ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος (αμφιμερής δέσμευση) ανήκουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν υπογράψει την εν λόγω ομοιεπαγγελματική ΣΣΕ. Μόνο στην περίπτωση που ισχύει η αμφιμερής δέσμευση υπάρχει υποχρέωση ακολούθησης της συγκεκριμένης ΣΣΕ. Αν όχι, ΒΗΜΑ 4: Εξετάζουμε αν ο εργοδότης δεσμεύεται από τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), αν δηλαδή είναι μέλος κάποιας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που την υπογράφουν ((ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ). Στην περίπτωση της ΕΓΣΣΕ δεν απαιτείται αμφιμερής δέσμευση. Αν, λοιπόν, ο εργοδότης δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλαδή δεν δεσμεύεται από την ΕΓΣΣΕ τότε, ΒΗΜΑ 5: Οι μισθολογικοί όροι της ατομικής μας σύμβασης θα διέπονται από τον Νόμιμο Νομοθετημένο Κατώτατο Μισθό και οι μη μισθολογικοί από την ΕΓΣΣΕ. *Μια συλλογική σύμβαση είναι ισχυρή όταν αφενός δεν έχει λήξει η διάρκεια της (η οποία προσδιορίζεται εντός του κειμένου της σύμβασης και συνήθως στο τελευταίο άρθρο), αφετέρου ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της. Για την αλφαβητική εύρεση όλων των ενεργών συμβάσεων μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Τράπεζα Πληροφοριών της EPSILON NET. Παράδειγμα 1: Προσλαμβάνεται εργαζόμενος ως πωλητής σε εμπορικό κατάστημα. Ο εργοδότης δεν είναι μέλος κάποιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και ούτε και ο εργαζόμενος. Ποια ΣΣΕ θα πρέπει να ακολουθήσουμε; Επιτρέπεται στον συγκεκριμένο εργαζόμενο η εξαήμερη απασχόληση; BHMA 1: - Εφόσον από τα δεδομένα της άσκησης δεν προβλέπεται επιχειρησιακή Σύμβαση θα πρέπει να αναζητήσουμε κλαδική σύμβαση. ΒΗΜΑ 2: - Η κλαδική ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων έληξε στις 31/7/2013 και δεν ανανεώθηκε έκτοτε. ΒΗΜΑ 3: - Δεν υπάρχει κάποια ομοιεπαγγελματική ΣΣΕ η οποία να μπορεί να καλύψει αυτήν την σχέση συνεργασίας. ΒΗΜΑ 4: - Σε αυτό το σημείο, εφόσον δεν βρέθηκε κατά τα προηγούμενα βήματα κάποια ΣΣΕ, θα ελεγχθεί αν ο εργοδότης δεσμεύεται από την ΕΓΣΣΕ. Εφόσον δεν είναι μέλος κάποια συνδικαλιστικής οργάνωσης που την υπογράφουν (ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), δεν δεσμεύεται. ΒΗΜΑ 5: - Τότε για τους μισθολογικούς όρους ακολουθούμε τον Νόμιμο Νομοθετημένο Κατώτατο Μισθό, ενώ για τους μη μισθολογικούς όρους την ΕΓΣΣΕ. Στο ερώτημα αν επιτρέπεται στον συγκεκριμένο εργαζόμενο η εξαήμερη απασχόληση, η απάντηση είναι ναι μια που για τους μη μισθολογικούς όρους η ατομική σύμβαση διέπεται από την ΕΓΣΣΕ η οποία προβλέπει την εξαήμερη απασχόληση. Παράδειγμα 2: Προσλαμβάνεται εργαζόμενη ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο εργοδότης είναι μέλος της ΠΟΞ και η εργαζόμενη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Ποια ΣΣΕ θα πρέπει να ακολουθήσουμε; Αν η ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων λήξει, παρέλθει το τρίμηνο και δεν ανανεωθεί, μπορεί ο εργοδότης να προβεί σε κάποια μείωση; Ποιες περιπτώσεις υπάρχουν; BHMA 1: - Εφόσον από τα δεδομένα της άσκησης δεν προβλέπεται επιχειρησιακή Σύμβαση θα πρέπει να αναζητήσουμε κλαδική σύμβαση. ΒΗΜΑ 2: - Δεν προβλέπεται σχετική κλαδική Σύμβαση. ΒΗΜΑ 3: - Υπάρχει ενεργή ομοιεπαγγελματική ΣΣΕ, αυτή των Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, η οποία θα διέπει την Ατομική Σύμβαση και ως προς του μισθολογικούς αλλά και ως προς τους μη μισθολογικούς όρους. Στο ερώτημα αν η συγκεκριμένη ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ λήξει, παρέλθει το τρίμηνο και δεν ανανεωθεί, τι δυνατότητες μείωσης αποδοχών προβλέπονται; Α. Μονομερώς να μειώσει κατά τα μη υποχρεωτικά επιδόματα, χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της εργαζόμενης μόνο με μια γνωστοποίηση. Β. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ της εργαζόμενης, μπορεί να μεταφερθεί στον Νόμιμο Νομοθετημένο Κατώτατο Μισθό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει Τροποποίηση της υπάρχουσας ατομικής σύμβασης. Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις χρειάζεται εντός 15 ημερών Ε4 τροποποιητικό αποδοχών. Το κείμενο αποτελεί άρθρο της κας Κατερίνας Θεοχαροπούλου, με τίτλο «Τα 5 απαραίτητα βήματα για τη σωστή επιλογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας κατά την πρόσληψη» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2018 του περιοδικού Epsilon7.